За да закриете Вашата фирма е необходимо следното:

  • Прекратяване на търговското дружество, съответно на дейността му;
  • Откриване на производство по ликвидация;
  • Разпродаване на наличното имущество и погасяване на задълженията;
  • При завършено производство по ликвидация, с приложени съответните книжа, се заличава фирмата от Търговския регистър
Свържете се с Нас и ние ще съдействаме при откриване, развитие и приключване на производството по ликвидация. След това ще заличим Вашата фирма от Търговския регистър.