За нас

Екипът ни предлага цялостно обслужване на бизнеса Ви. Това включва правни услуги: регистриране на фирми, фирмени промени (смяна на управител, смяна на седалище и адрес на фирма, продажба на дружествени дялове), заличаване на фирми (, изготвяне на всякакви договори, включително трудови, търговски и др. При нас можете да получите индивидуален абонаментен план, включващ всички предлагани от нас услуги, като цената зависи от обема на месечната заетост с Вашите дела. Разполагаме и с опитни счетоводители.
За да реализирате своята бизнес идея, следва да предприемете редица правни действия.
Поначало трябва да бъде правилно избрана правно-организационната форма на управление. Възможно е регистриране на фирми (дружества), като: Дружество с ограничена отговорност (ООД); Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД); Акционерно дружество (АД); Събирателно дружество (СД); Командитно дружество (КД); Командитно дружество с акции (КДА). Бихте могли да извършите и регистриране на Едноличен търговец (ЕТ). Най – често биват използвани дружествата ООД и ЕООД. Разликата между тези две дружества е в броя на съдружниците, като ЕООД се състои от един човек, който е едноличен собственик на капитала. Управител може да бъде както едноличния собственик на капитала, така и друго лице. ООД се състои от двама или повече съдружници, капиталът е разделен на дружествени дялове, които могат да бъдат прехвърлени чрез продажба. Една от основните характеристики на този вид търговски дружества е ограничената отговорност на съдружниците. Последните отговарят до размера на участието си в капитала. Или с други думи, кредиторите на дружеството не могат да посегнат на личното имущество на съдружниците. ООД и ЕООД са дружества, удобни за развитие на малък и среден бизнес. По – малко използвано е регистрирането на едно лице като Едноличен търговец. Основната причина е, че същият отговаря пред кредиторите си и с личното си имущество. От друга страна регистрирането, управлението и заличаването на едноличния търговец е значително по – улеснено.
За управление на големи предприятия може да бъде използвано регистриране на АД (анционерно дружество). Последното позволява събиране на огромен капитал. Същият е разделен на акции, които се продават значително по – лесно от дружествените дялове при ООД/ЕООД. Акционерите не участват в управлението на АД. То се осъществява от органите на АД: Общото събрание на кредиторите; Надзорния съвет; Съвета на директорите. Някои търговски дейности задължително се развиват чрез АД, като например застрахователните дружества.
До тук описахме само административното начало на Вашия бизнес. Тъй като ще се нуждаете от счетоводни услуги, ние ще Ви предложим опитни счетоводни кантори, с които работим.
След първоначалното регистриране на фирми, можете да правите всякакви промени, отговарящи на нуждите на Вашия бизнес. Такива са: смяна на управител; смяна на седалище и адрес на управление; увеличаване на капитала; намаляване на капитала; продажба на дружествени дялове и др. Тези правни услуги също може да получите, като се свържете с нас.
Ако бизнесът Ви не потръгне или по някаква друга причина искате да закриете своята фирма, трябва да спазите определената в Търговския закон процедура по ликвидация. На първо място се прекратява дейността. Следва назначаване на ликвидатор и разпродаване на наличното имущество. След края на процедурата фирмата Ви се заличава от Търговския регистър.
За да управлявате бизнеса си, може да Ви се наложи да сключвате договори, като например трудови (ако наемате работници/служители), търговски, граждански. Екипът на „Firmatami.net” може да съдейства за изготвянето им.
Това, към което се стремим е качествено и комплексно обслужване на бизнеса Ви, така че да спомогнем за развитието му. Ето защо предлагаме и абонаментен план, с който ще получите всички наши услуги в един общ пакет. Размерът на месечната му цена ще бъде индивидуално съобразен, в зависимост от обема на нашата заетост и от нуждите на фирмата Ви.
Всички тези правни услуги, можете да намерите описани подробно в секция „нашите услуги”.