Отговори на най-често задаваните въпроси

Какво е дружество с ограничена отговорност?

Под „фирма“ всъщност имаме предвид т. нар. дружество с ограничена отговорност или съкратено ООД. Членовете на ООД са две или повече лица наречени съдружници. Дружеството може да бъде и еднолично, тоест собственикът е само един. В такъв случай то се нарича еднолично дружество с ограничена отговорност или съкратено ЕООД, а собственикът му – едноличен собственик на капитала.

ЕООД/ООД представлява търгосвко дружество. Характеризира се с ограничената отговорност на членовете му. Това означава, че съдружниците, съответно едноличния собственик на капитала, отговарят за задълженията на дружеството само до размера на дяловото си участие. Или с други думи, кредиторите на дружеството не могат да посегнат на личното имущество на съдружниците. Тяхното лично имущество е защитено. ООД и ЕООД са дружества, удобни за развитие на малък и среден бизнес.

Капиталът е разделен на дружествени дялове, които могат да бъдат прехвърлени.

Кои са органите на ЕООД/ООД?

Когато дружеството е еднолично (ЕООД), то се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала или чрез назначен от него управител. Органи на ООД са Общото събрание на съдружниците и избран от него управител.  Общото събрание се състои от всички съдружници, като неговата компетентност се определя от нормите на Търговския закон.

Кои са необходимите документи за регистрация?

На първо място е Заявление по образец А4. Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър, да го изтеглите и попълните. Към този документ прилагам всички останали, а именно: бележка за внесен капитал; завереното по – рано съгласие от управителя да управлява фирмата (спесимен); Учредителен акт;

Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър; Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ; Документ за платена държавна такса.

Имате друг въпрос?