Какво се има предвид под фирмени промени?

Когато стартирате Вашия бизнес, Вие обявявате в Търговския регистър определени обстоятелства, като: наименование на фирмата; седалище и адрес; предмет на дейност; управител; съдружници; капитал и неговото разпределение. Всички тези обстоятелства се вписват по партидата на Вашата фирма. Първоначално вписаните обстоятелства могат да бъдат променяни в зависимост от нуждите на Вашата фирма. За целта трябва да спазите определените от закона процедури и да впишете в Търговския регистър извършените промени. Чак след вписването промените стават факт в правната действителност.

Какви промени мога да извърша във фирмата ми?

Можете да промените седалището и адреса на управление на фирмата Ви, да измените първоначално определения предмет на дейност. Можете също да назначите още един управител или да премахнете управител, както и да смените стария с нов управител. Капиталът на фирмата Ви може да бъде намален или увеличен при спазване определените от закона процедури и правила. Ако искате във фирмата Ви да участва още един съдружник, имате възможност да продадете част от притежаваните от Вас дружествени дялове (продажба на дялове).

Как се вписват промените в Търговския регистър?

Промените се извършват с подаване на съответното заявление, заедно с приложените към него документи. Можете да го направите в клон на Агенция по вписванията или по електронен път, ако притежавате електронен подпис. Онлайн заявяването е доста по – удобно и практично. Изготвените, подписани и заверени документи се сканират и прилагат към съответното електронно заявление.

Кои са необходмите документи?

Всяка промяна в обстоятелства следва различна процедура, съответно изготвят се и различни документи. Някои от тях се прилагат винаги, като например декларация за истинност на заявените обстоятелства и пълномощно. Други се прилагат и оформят според отделния случай.

  • Смяна на адрес
  • Смяна на име на фирма
  • Смяна на управител
  • Продажба на дружествени дялове
  • Продажба на фирма – предприятие
  • Смяна на капитала
  • Преобразуване на фирма (вливане, сливане, отделяне, разделяне)