Цените на отделните услуги в този раздел не могат да бъдат определени преди да се запознаем с конкретния случай.

 • Промяна в наименованието;
 • Промяна на седалище и адрес на управление;
 • Промяна на предмет на дейност;
 • Смяна на управител;
 • Увеличаване/ намаляне на капитала.

 

 • Продажба на дружествени дялове;
 • Продажба на предприятие;
 • Прехвърляне на дружествени дялове без продажба.
 • Вливане;
 • Сливане;
 • Отделяне;
 • Разделяне.
 • Прилагане на Годишен финансов отчет;
 • Прилагане на декларация за липса на дейност;
 • Прилагане на покани, планове, договори за преобразуване и др.