Регистрация на фирма. Как става?

Предлагаме ви следните лесни стъпки:

Това е! Ние ще открием набирателна сметка в посочена от Вас банка. След това ще осъществим вписването и в срок от 3 дни ще се свържем с Вас, за да потвърдим вписването.

Свържете се с нас
регистрация на фирма

ЕООД и ООД

Какво е Дружество е ограничена отговорност (съкратено ООД или ЕООД)?

Под „фирма“ всъщност имаме предвид т. нар. дружество с ограничена отговорност или съкратено ООД. Членовете на ООД са две или повече лица наречени съдружници. Дружеството може да бъде и еднолично, тоест собственикът е само един. В такъв случай то се нарича еднолично дружество с ограничена отговорност или съкратено ЕООД, а собственикът му – едноличен собственик на капитала.

ЕООД/ООД представлява търгосвко дружество. Характеризира се с ограничената отговорност на членовете му. Това означава, че съдружниците, съответно едноличния собственик на капитала, отговарят за задълженията на дружеството само до размера на дяловото си участие. Или с други думи, кредиторите на дружеството не могат да посегнат на личното имущество на съдружниците. Тяхното лично имущество е защитено. ООД и ЕООД са дружества, удобни за развитие на малък и среден бизнес.

Капиталът е разделен на дружествени дялове, които могат да бъдат прехвърлени.

Кои са органите на ЕООД/ООД?

Когато дружеството е еднолично (ЕООД), то се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала или чрез назначен от него управител. Органи на ООД са Общото събрание на съдружниците и избран от него управител.  Общото събрание се състои от всички съдружници, като неговата компетентност се определя от нормите на Търговския закон.

Каква е процедурата по регистрация на фирма?

Процедурата всъщност не е сложно. Може да я извършите сами, но това крие риск от грешки, които могат да забавят вписването или да Ви бъде постановен отказ от вписване.

На първо място трябва да бъдат изготвени необходимите документи. Минавате през нотариус, където управителят подписва „Съгласие и образец от подпис“ . Следва откриване на набирателна сметка и внасяне на капитала в избрана от Вас банка. Получавате вносна бележка, която се прилага към останалите документи.  Самото вписване се осъществява чрез попълване и подаване на заявление по образец, към което се прилагат всички изговтвени книжа. Това може да направите в клон на Агенция по вписванията или по интеренет чрез електронен подпис. 

 

Кои са необходимите документи?

На първо място е Заявление по образец А4. Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър, да го изтеглите и попълните. Към този документ прилагам всички останали, а именно: бележка за внесен капитал; завереното по – рано съгласие от управителя да управлява фирмата (спесимен); Учредителен акт;

Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър; Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ; Документ за платена държавна такса.

Още често задавани въпроси

С какъв капитал мога да регистрирам фирма?

Законодателят е предвидил минимален капитал от 2 лв. Това обаче създава трудности при по – нататъшното развитие на дружеството, поради което не е препоръчително.

Как да внеса капитала?

За внасяне на капитал трябва откриете набирателна сметка в избрана от Вас банка. Със себе си носете учредителния акт. Ще Ви бъде събрана такса от 10 до 20 лв., в зависимост от банката. Получавате вносна бележка, доказателство за внесения капитал, която се прилага към заявление.

Колко време отнема?

Технологичното време за обработка на заявлението от служител на Агенция по вписванията е 3 дена. През това време имате възможност да проверявате дали вписването е извършено чрез входящия номер на заявлението.