Какво е неправителствена организация (нпо)?

Така наречените неправителствени организации (НПО) представляват юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Те играят важна роля в развитието на гражданското общество. Целта на съществуването им е постигане на идеални, нестопански цели. Или с други думи, членовете на НПО не търсят материални облаги, а подпомагат общественото развитие в определена област, като например политика, култура и др. Това ги отличава от търговските дружества (фирми).

 

НПО се разделят на сдружения и фондации.

Сдружения

А. Какво представлява сдружението?

Сдружението е неправителствена организация от хора обединени от неимуществени интереси. Такива са синдикалните организации, професионалните съюзи като Съюз на писателите, религиозните сдружения, патриотичните сдружения и др.

Регистрация на сдружение (регистрация на НПО) може да бъде осъществена както от физически, така и от юридически лица при спазване на определени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел правила. Сдруженията в частна полза могат да бъдат създадени от три или повече лица . Те трябва да приемат устав, чийто задължително съдържание е: наименование; седалище; целите, които ще преследва сдружението; да бъде определено дали дейността ще бъде в частен интерес или ще бъде общественополезна (тук трябва да бъдат спазени определени специфични изисквания); да се посочат кловенове на сдружението, ако има такива; да бъде опрелено кой или кои лица ще представляват сдружението и др.

Сдруженията могат да извършват и стопанска дейност, която обаче трябва да е свързана с основната дейност. Печалбата не може да се разпределя между членовете, а да се използва за постигане на целите определени в устава.

Б. Кои са органите на сдружението?

Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет. Общото събрания се състои от всички членове на сдружението, ако в устава на е определено друго.

Управителния съвет представлява сдружението. Действа като управителен и изпълнителен орган. Управителния съвет се ръководи от председател.

В. Как да регистрирам сдружение?

Регистрация на сдружение по настоящем се извършва с изготвяне и вписване в Търговския регистър на определени от законодателя документи. Както споменахме по –горе задължителено се изготвя устав. Той трябва да се подпише от най – малко три физически или юридически лица (когато сдружението е в частна полза) или най – малко седем физически или юридически лица (когато сдружението е в обществена ползва). Едва след вписването на документите в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел воден от Агенция по вписванията, сдружението може да притежава права и да поема задължения.

Фондация

А. Какво представлява фондацията?

Фондацията е НПО извършваща нестопанска дейност. Тя се учредява от физически или юридически лица, които не са нейни членове. Това различава фодацията от сдружението, което има задължителен членствен състав. Фондацията се представлява от управителен орган.

Б. Каква дейност извършва фондацията?

С дейността на фондацията не се цели извличане на печалба. Целите са нестопански, като например: подпомагане на социално слаби и болни; грижи за природата; предоставяне на стипендии и др.

В. Как да регистрирам фондация?

Регистрация на фондация се извършва с учредителен акт, с който се предоставя имущество  за постигане на нестопански цели приживе или по случай на смърт чрез завещание или завет. Учредителите могат да бъдат физически или юридически лица. Тук също като при сдружението се изисква вписване на учредяването в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел воден от Агенция по вписванията. Както сдружението, така и фондацията може да извършва допълнителна, стопанска дейност. Тя трябва да бъде свързана с основаната.

Важно!

След законодателните промени през 2018 година, всички НПО следва да бъдат пререгистрирани. Процедурата изивсква подаване на заявление в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Причината е, че този регистър няма да бъде от окръжните съдища, както беше до момента, а ще се води от Агенция по вписванията. Срокът за пререгистрация е до 31 декември 2020 година.