Регистрация на АД. Как става?

Предлагаме ви следните лесни стъпки:

Това е! Ние ще открием набирателна сметка в посочена от Вас банка. След това ще осъществим вписването и в срок от 3 дни ще се свържем с Вас, за да потвърдим вписването.

Свържете се с нас

Регистрация на АД (Акционерно дружество) ще Ви е необходимо при развитие на голямо предприятие. Присъщо за АД е възможността да бъде събран огромен капитал. Последният е разделен на акции. Предимството пред Е/ООД е в значително улеснената продажба на частите от капитала – тоест на акциите при АД. Управлението не се осъществява пряко от акционерите, а от органите на АД. Това означава, че като акционер можете да получавате само дивидентите от своите акции, без да се налага да участвате в управлението.

Каква е процедурата по регистрация на АД?

Осъществява се чрез вписване в ТР. Заявява се от членовете на съвета на директорите (при едностепенна система на управление на АД) или на управителния съвет (при двустепенна система на управление на АД) или овластен от устава или упълномощен член на органите на управление на АД.

Заявлението за регистрация на АД е по образец. То може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

Заявленията за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и регистрация на Акционерно дружество се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Отказът за регистрация на АД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.

Кои са необходимите документи?

Главният документ е Заявление за вписване на учреденото АД по образец (електронно или на хартиен носител). Към него се прилагат всички останали документи. Такива са: устав; протокол от учредително събрание; квитанция за внесена държавна такса и други.

Въз основа на заявлението се извършва вписване в Търговския регистър на учреденото АД. За извършеното вписване се издава удостоверение. С вписването Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код (ЕИК), който е задължителен за лицата, вписани в Търговския регистър. Този код АД е длъжно да посочва в кореспонденцията си. Непосочването му е въздигнато в административно нарушение.

Още често задавани въпроси

Какво всъщност представлява Акционерно дружесво?

Акционерното дружество /АД/  е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към  кредиторите с имуществото си. Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на  направените вноски, без да отговарят с личното си имущество. Сборът от акциите в АД формират неговия капитал.  Във фирмата на акционерното дружество трябва да присъства означението „акционерно дружество“ или съкращението  „АД“. Регистрация на акционерно дружество може да се осъществи от едно или повече физически или юридически лица. Минималната стойност на капитала на АД е 50 000 лева. При регистрация на АД, което извършва специфична дейност трябва да се има предвид, че минималният размер на капитала, необходим за извършване на банкова или застрахователна дейност или дейност по доброволно здравно осигуряване или друга специална дейност, се определя с отделен закон.

Акционерното дружество е най-добрата капиталова правна форма за развитие на бизнес когато има двама или повече собственика. Това е така, защото чрез акции може много по-добре да се уредят правата и задълженията на акционерите. В Е/ООД например законът дава права на всеки съдружник,  дори и да има само 1% от компанията. Това може да доведе до блокиране на решения и невъзможност за развитие на бизнеса.

Капитал и какво представляват акциите?

Капиталът на акционерното дружество е разделен на т.нар. акции. Всяка акция има минимална номинална стойност 1 лев. Номинална е стойността, която е написана върху самата акция. Учредителите обаче “купуват” акциите по тяхната емисионна стойност. Например на акцията може да пише, че има стойност 1 лев (номинална стойност), но на съответния купувач да ми бъде “продадена” за 2 лева или повече (емисионна стойност). Тоест не винаги двете стойности съвпадат. Не могат да бъдат записани акции на стойност по-малка от номиналната. Дружеството задължително трябва да води книга на акционерите, в която се съдържа информация кое лице колко и какви акции притежава.

Също така една акция може да се притежава съвместно от едно лице и още едно или повече лица. В този случай, за да се упражняват правата върху акцията, собствениците ѝ, т. е. акционерите, трябва да си изберат общ пълномощник, като няма пречка това да бъде един от тях.

 

Как се управлява АД?

АД се управлява чрез своите органи. Управителни органи на акционерното дружество са: при едностепенната система – Съвет на директорите; при двустепенната система – Управителен съвет и Надзорен съвет.