Как да получа Регистрация на АД?


Запазете час чрез e-mail или на посочения телефон

Можете да се свържете с нас чрез e-mail или чрез посочения телефонен номер.

Посетете офиса ни

Тъй като държим на личния контакт и на предварителен разговор, ще Ви посрещнем в офиса ни в гр. Пловдив, ул. „Стефан Веркович” № 3, ет. 2 (над партер), офис 5.

Подпишете документите

Ще подпишете изготвените от нас документи и ще Ви придружим до нотариус за извършване на необходимите заверки.​

 

Това е! Ние ще открием набирателна сметка в посочена от Вас банка. След това ще осъществим вписването и в срок от 3 дни ще се свържем с Вас, за да потвърдим вписването.

Регистрация на АД (Акционерно дружество) ще Ви е необходимо при развитие на голямо предприятие. Присъщо за АД е възможността да бъде събран огромен капитал. Последният е разделен на акции. Предимството пред Е/ООД е в значително улеснената продажба частите от капитала – тоест на акциите при АД. Управлението не се осъществява пряко от акционерите, а от органите на АД. Това означава, че като акционер можете да получавате само дивидентите от своите акции, без да се налага да участвате в управлението.

Регистрация на АД чрез вписване в ТР се заявява от членовете на съвета на директорите (при едностепенна система на управление на АД) или на управителния съвет (при двустепенна система на управление на АД) или овластен от устава или упълномощен член на органите на управление на АД.

Заявлението за регистрация на АД е по образец. То може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

Заявленията за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и регистрация на Акционерно дружество се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Отказът за регистрация на АД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АД СА НЕОБХОДИМИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за вписване на учреденото АДпо образец – подава се до Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието;

 2. Устав,приет на учредителното събрание, заверен от лицата избрани да представляват дружеството;

 3. Протокол от учредителното събрание, съставен при реда и условията на чл. 232 и сл. от ТЗ, респ. учредителен акт при ЕАД, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите;

 4. Списък на лицата, записали акциипри учредяването (учредителите), удостоверен от управителния съвет или съвета на директорите;

 5. Документ от банката за внесените парични вноски от записалите акции;

 6. Съгласие в писмена форма с нотариално заверен подпис на вносителя, в случите на непарична вноска в капитала на дружеството и заключението на вещите лица – когато капиталът на дружеството се формира от непарични вноски;

 7. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представляват дружеството;

 8. Декларации от учредителите – физически лица, че не са обявени в несъстоятелност, респ. удостоверения от съда, че учредителите – юридически лица не са обявени в несъстоятелност;

 9. Декларации от членовете на съвета на директорите, респ. на управителния съвет и надзорния съвет, че са съгласни да бъдат членове на съответния орган и отговарят на изискванията на чл. 234 от ТЗ;

 10. Лиценз или разрешение от компетентния държавен орган – когато закон предвижда издаването на разрешение за определен вид дейност и тази дейност е предвидена в предмета на дейност на АД;

 11. Ако учредител е юридическо лице – решение на управителния орган за участие в АД и изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, което го е представлявало на учредителното събрание;

 12. Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал.5 от ЗТР ;

 13. Квитанция за внесена държавна такса.

Въз основа на заявлението по образец се извършва вписване в Търговския регистър на АД. За извършеното вписване се издава удостоверение. С вписването Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код (ЕИК), който е задължителен за лицата, вписани в Търговския регистър. Този код АД е длъжно да посочва в кореспонденцията си. Непосочването му е въздигнато в административно нарушение.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСВО?

Акционерното дружество /АД/  е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към  кредиторите с имуществото си. Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на  направените вноски, без да отговарят с личното си имущество. Сборът от акциите в АД формират неговия капитал.  Във фирмата на акционерното дружество трябва да присъства означението „акционерно дружество“ или съкращението  „АД“. Регистрация на акционерно дружество може да се осъществи от едно или повече физически или юридически лица. Минималната стойност на капитала на АД е 50 000 лева. При регистрация на АД, което извършва специфична дейност трябва да се има предвид, че минималният размер на капитала, необходим за извършване на банкова или застрахователна дейност или дейност по доброволно здравно осигуряване или друга специална дейност, се определя с отделен закон.

Акционерното дружество е най-добрата капиталова правна форма за развитие на бизнес когато има двама или повече собственика. Това е така, защото чрез акции може много по-добре да се уредят правата и задълженията на акционерите. В Е/ООД например законът дава права на всеки съдружник,  дори и да има само 1% от компанията. Това може да доведе до блокиране на решения и невъзможност за развитие на бизнеса.

Капиталът на акционерното дружество е разделен на т.нар. акции. Всяка акция има минимална номинална стойност 1 лев. Номинална е стойността, която е написана върху самата акция. Учредителите обаче “купуват” акциите по тяхната емисионна стойност. Например на акцията може да пише, че има стойност 1 лев (номинална стойност), но на съответния купувач да ми бъде “продадена” за 2 лева или повече (емисионна стойност). Тоест не винаги двете стойности съвпадат. Не могат да бъдат записани акции на стойност по-малка от номиналната. Дружеството задължително трябва да води книга на акционерите, в която се съдържа информация кое лице колко и какви акции притежава.

Също така една акция може да се притежава съвместно от едно лице и още едно или повече лица. В този случай, за да се упражняват правата върху акцията, собствениците ѝ, т. е. акционерите, трябва да си изберат общ пълномощник, като няма пречка това да бъде един от тях.

 

Управителни органи на акционерното дружество са: при едностепенната система – Съвет на директорите; при двустепенната система – Управителен съвет и Надзорен съвет.